Varför Rentokil

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Policy och certifikat

Arbetsmiljöpolicy

Rentokil skadedjurskontroll har tagit fram en rad policyer för att säkerställa hälsa och säkerhet för våra anställda, kunder och allmänheten.

Införandet och tillämpningen av sådana policyer är ett viktigt bidrag till den ständiga förbättring vi strävar efter att nära inom organisationen.

Miljöskydd

Skadedjur kan orsaka en mängd olika skador i hem- och arbetsmiljön. Det är Rentokils uttalade avsikt att hantera alla skadedjursproblem med minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöhänsynen är inbyggd i allt vi gör, från forskning och utveckling till vår verksamhet i fält.

Rentokils ledande position för utveckling av sofistikerade metoder för detektion av skadedjur har lett till att mängden bekämpningsmedel i miljön har minskats, eftersom bekämpningsåtgärder endast behöver vidtas när ett problem har konstaterats. Vi fäster också stor vikt vid tillämpningen av gällande lagstiftning beträffande hälsa och säkerhet.

Ständig förnyelse är avgörande för Rentokil - skadedjur är duktiga på att utnyttja sin närmiljö, följaktligen måste våra skyddsmetoder följa djurens ändrade beteenden. Här lägger vi återigen tonvikten på att vår verksamhet skall belasta miljön så lite som möjligt. CAT metoden, insektsfällorna i Luminos-serien, de elektroniska detektionsenheterna mot råttor och möss tillsammans med våra unika bekämpningsmedel mot dessa skadedjur är inte bara effektiva, de har också minimal miljöpåverkan.

ISO-certifiering

Rentokils verksamhet är även certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.